Reklamační řád

image0 (20)Reklamační řádimage0 (20)

I. Všeobecná ustanovení

 • Tento reklamační řád byl vydán v souladu s příslušnými ustanoveními zák.č. 89/2012 Sb., v platném znění a zák.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

 • Prodávajícím je Aneta Krištofová, IČ: 09599321, se sídlem Slovanské údolí 584/99, 318 00 Plzeň.

 

 • Kupujícím se rozumí buď kupující jakožto spotřebitel ve smyslu §2 odst. 1 a) zák.č. 634/1992 Sb., v platném znění nebo kupující jakožto podnikatel ve smyslu § 420 odst. 1 obč. zák., který jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Není-li dále stanoveno jinak, kupujícím se rozumí kupující-spotřebitel a kupující-podnikatel.

 

Tento reklamační řád je přílohou všeobecných obchodních podmínek uzavíraných mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese https://www.ajskrym.cz/

 


II. Postup pro uplatnění práv z vadného plnění

 

 • Prodávající je povinen přijmout reklamaci. Prodávající je povinen kupujícímu-spotřebiteli vydat na žádost písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

 

 • Při uplatnění reklamace je kupující povinen prokázat, že zboží zakoupil u prodávajícího předložením daňového dokladu.

 

 • Kupující je dále povinen prodávajícímu předložit kompletní a neznečištěné zboží, a to nejlépe v originálním obalu. Nedodá-li kupující zboží kompletní a chybějící část je nutná pro posouzení vady zboží nebo k jejímu odstranění, lhůta pro vyřízení reklamace nepočne běžet dříve, než kupující chybějící část dodá prodávajícímu. Znečištěné zboží není prodávající povinen převzít. Spolu s předloženým zbožím je kupující povinen uvést kontaktní údaje, specifikovat závadu na zboží, jaké právo z vadného plnění si s ohledem na čl. VII. všeobecných obchodních podmínek zvolil, jakým způsobem si přeje být o vyřízení reklamace informován (telefonní číslo, e-mail) a rovněž i preferovaný způsob dodání. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu veškerou součinnost pro vyřízení reklamace.

 

 • Zasílá-li kupující-spotřebitel reklamované zboží prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, může využít tento vzorový formulář k uplatnění reklamace dostupný na internetových stránkách prodávajícího, který může vytisknout a odeslat spolu se zbožím na adresu uvedenou v hlavičce formuláře. Kupující-spotřebitel nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Reklamaci zboží s kupujícím-podnikatelem řeší prodávající individuálně.

 

 • Prodávající rozhodne o způsobu vyřízení reklamace kupujícího-spotřebitele ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být pro kupujícího-spotřebitele vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím-spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující-spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího-spotřebitele (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

 

 • Prodávající informuje kupujícího o výsledku reklamace, a to způsobem uvedeným v potvrzení o přijetí reklamace prostřednictvím emailu nebo telefonicky. Takové oznámení se považuje za řádné splnění lhůty pro vyřízení reklamace. V případě zamítnutí reklamace je prodávající povinen rozhodnutí odůvodnit.

 

 • Při vyzvednutí zboží je kupující povinen předložit kopii potvrzení o reklamaci od prodávajícího, kterou obdržel při jejím přijetí nebo předložit průkaz totožnosti, nebude-li zboží zasíláno prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo do výdejny zásilek.

 

 • V případě oprávněné reklamace má kupující-spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující-spotřebitel u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce od uplynutí záruční doby.

 

 • Pokud nebude reklamace uznána jako oprávněná, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím-podnikateli úhradu nákladů prodávajícího souvisejících s přepravou reklamovaného zboží zpět kupujícímu-podnikateli, nedomluví-li se strany jinak. Nebude-li kupujícím vyzvednuto zboží v provozovně prodávajícího, kde byla reklamace uplatněna, do 2 měsíců ode dne, kdy bylo kupujícímu oznámeno vyřízení reklamace nebo bude prodávajícímu zásilka s reklamovaným zbožím vrácena, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu náklady spojené s uskladněním zboží, a to v částce 50,- Kč za každý započatý den prodlení. Prodávající je oprávněn ve výše uvedených případech uplatnit zadržovací právo ke zboží, nebudou-li mu náklady specifikované v tomto článku kupujícím uhrazeny.


Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.1.2021