Obchodní podmínky

image2 (7)Obchodní podmínkyimage2 (7)  

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

I. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 

⦁ Aneta Krištofová

⦁ IČ: 09599321

⦁ se sídlem: Slovanské údolí 584/99, 318 00 Plzeň

⦁ kontaktní údaje:

⦁ e-mail: anettakristofova@gmail.com

⦁ telefon: +420 606167532

⦁ www: https://ajskrym.cz/

 

(dále jen „prodávající“),

 

⦁ Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel (dále jen „kupující-spotřebitel“), fyzické nebo právnické osoby, která uzavírá kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující-podnikatel“), (společně jen „kupující“), prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese https://ajskrym.cz/ (dále jen „internetový obchod“).


⦁ Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.


⦁ V případě prodeje zboží, které má být teprve vyrobeno, tj. zboží na zakázku, se vzájemná práva a povinnost prodávajícího a kupujícího řídí čl. III. všeobecných obchodních podmínek o uzavření kupní smlouvy.

  •  Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.


II. Informace o zboží a cenách

 

⦁ Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní ceny za individuálně sjednaných podmínek. Prodávající není plátce DPH.


⦁ Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.


⦁ V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.


⦁ V případě uzavření kupní smlouvy na zboží umístěné v katalogu internetového obchodu prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu nebo obdobnou platbu. To neplatí, pokud ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky ve smyslu čl. III. odst. 6, v takovém případě je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím uhrazení kupní ceny před samotným odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se v tomto případě nepoužije. 


⦁ V případě uzavření kupní smlouvy na zboží vyrobené na zakázku je kupující povinen uhradit prodávajícímu zálohu ve výši 50% předpokládané kupní ceny. Po uhrazení vystaví prodávající kupujícímu zálohovou fakturu. 


⦁ Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

 III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám.


⦁ Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

⦁ prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,

⦁ vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.  

 

⦁ Při zadávání objednávky vyplní kupující objednávkový formulář, který obsahuje informace o objednávaném zboží, počtu kusů, způsobu platby a doručení, informace o nákladech spojených s dodáním zboží.


⦁ Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s Všeobecnými obchodními podmínkami a Podmínkami ochrany osobních údajů, které jsou kupujícímu poskytnuty k nahlédnutí kliknutím na hypertextový odkaz umístěný v sekci „Rekapitulace objednávky“.


⦁ Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího.


⦁ Prodávající je oprávněn s ohledem na charakter objednávky, zejména množství zboží a kupní cenu, požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.


⦁ V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.⦁ V případě změny objednávky je kupující tuto skutečnost povinen sdělit prodávajícímu nejpozději do 2 hodin od uskutečnění objednávky, a to prostřednictvím e-mailové adresy prodávajícího uvedené na internetových stránkách prodávajícího. 


⦁ Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto na webové stránce prodávajícího, nejpozději však do 2 hodin od odeslání objednávky.


⦁ V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího. 

 

IV. Zákaznický účet

⦁ Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.


⦁ Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.


⦁ Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.


⦁ Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.


⦁ Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.


⦁ Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 V. Platební podmínky a dodání zboží

 

⦁ Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 

⦁ bezhotovostním převodem předem na účet prodávajícího č. 191541765/0300 v případě osobního odběru zboží na výdejně zásilek „Zásilkovna“.

 


Kupující je povinen prodávajícímu uhradit náklady spojené s balením zboží v dohodnuté výši. Kupní cenou se dále rozumí i náklady spojené s dodáním zboží, není-li uvedeno jinak.


⦁ V případě platby při převzetí je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby předem je kupující povinen uhradit kupní cenu do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.


⦁ V případě bezhotovostní platby je kupující kromě úhrady kupní ceny povinen uvést variabilní symbol z důvodu řádné identifikace platby. Kupní cena je uhrazena okamžikem připsání na bankovní účet prodávajícího.

 
Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou. Toto neplatí v případě prodeje zboží na zakázku.


⦁ Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 


Zboží je kupujícímu dodáno:

⦁ po uhrazení kupní ceny prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny „Zásilkovny“, kterou kupující určil,

⦁ osobním odběrem v provozovně prodávajícího.

⦁ Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.


⦁ Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.


⦁ Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.


⦁ Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.


Prodávající vystaví kupujícímu po uhrazení ceny zboží daňový doklad a kupujícímu jej předá osobně při úhradě kupní ceny v provozovně prodávajícího nebo elektronicky na e-mailovou adresu, kterou kupující uvede v rámci objednávky. 


Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím a zaplacením celé kupní ceny, včetně nákladů na dodání. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 VI. Odstoupení od smlouvy

⦁ Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit. Práva a postupy dle tohoto čl. VI se neuplatní pro Kupující-podnikatele (tito jsou oprávněni uplatnit svá práva postupem podle čl. VII).


Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

⦁ ode dne převzetí zboží za předpokladu, že zboží vrátí v neporušeném stavu a v původním balení s ohledem na jeho otevření a seznámení se s obsahem,

⦁ ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí,

⦁ ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

 

Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

⦁ poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

⦁ o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

⦁ o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

⦁ dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

⦁ dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

⦁ v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

⦁ Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

 


⦁ Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím dostupný na stránkách internetového obchodu nebo na e-mail prodávajícího zaslat volnou formou zpracované vlastní odstoupení od smlouvy, ze kterého bude patrný projev vůle kupujícího. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou na internetových stránkách. 


⦁ Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu předmět prodeje dle kupní smlouvy (zboží) do 7 dnů od doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu společně s projevem vůle o odstoupení od smlouvy. Kupující může rovněž nejprve odeslat projev vůle k odstoupení od smlouvy prodávajícímu a následně nejpozději do 7 dnů od odeslání projevu vůle vrátit zboží.  Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to vždy bezhotovostně na bankovní účet, který kupující uvede. 


Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, je prodávající povinen kupujícímu vrátit peněžní prostředky do 14 dnů ode dne doručení odstoupení.  Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.


⦁ Prodávající není povinen hradit kupujícímu náklady spojené s vrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.


Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího-podnikatele na vrácení kupní ceny.


⦁ Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.


⦁ Pokud je kupujícímu k jeho objednávce přiložen dárek od prodávajícího, je tato darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá platnosti a účinnosti. V takovém případě je kupující povinen vrátit prodávajícímu společně se zbožím i dárek.


VII. Práva z vadného plnění 

 

⦁ Tento článek se vztahuje na kupujícího-spotřebitele i kupujícího-podnikatele společně, pokud není uvedeno jinak.


⦁ Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

⦁ má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

⦁ zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

⦁ je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

⦁ Při osobním převzetí je kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

⦁ Pokud kupující přebírá zboží na výdejně zásilek, kam bylo zboží dopraveno, je povinen zkontrolovat stav zásilky, zjm. nepoškození obalu. V případě, že je obal zjevně poškozen, kupující není povinen zásilku převzít.


V případě, že kupující shledá vadu na zboží, kterou nemohl při převzetí zásilky rozpoznat, je tuto skutečnost povinen kupující nahlásit bezodkladně prodávajícímu prostřednictví poštovního doručovatele na korespondenční adrese uvedené na internetových stránkách prodávajícího. Kupující při uplatnění práv z vadného plnění musí dostatečně vymezit, v čem spatřuje vadnost zboží.


Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. 


Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. U použitého spotřebního zboží je lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění dvanáct měsíců. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.


⦁ Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.


⦁ Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. 


⦁ Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na:

⦁ dodání nového zboží bez vady nebo dodání chybějícího zboží,

⦁ opravu zboží,

⦁ přiměřenou slevu z kupní ceny,

⦁ odstoupení od smlouvy.

⦁ Kupující má rovněž právo odstoupit od smlouvy:

⦁ pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,

⦁ při větším počtu vad zboží.

 

⦁ Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.


U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.


Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.


⦁ Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.


Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.


Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.


Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.


Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, zejména v těchto případech:


nesprávným použitím, tj. v rozporu s užíváním obvyklým pro účely použití konkrétního zboží, v rozporu s návodem k použití ev. jinými pokyny, které byly se zbožím Kupujícímu dodány, neodbornou instalací, neodbornými zásahy,

⦁ nesprávným sladováním, údržbou,

⦁ mechanickým poškozením,

⦁ živelnou katastrofou,

⦁ běžným opotřebením.


⦁ Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a pro kupující- spotřebitele zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 VIII. Osobní údaje

Všechny informace, které při naší spolupráci uvedete, jsou důvěrné a budeme s nimi tak zacházet. Pokud nám k tomu nedáte písemné svolení, údaje o vás nebudeme jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou vám mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.


Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


⦁ Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Podmínkách o zpracování osobních údajů.

 

 IX. Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.


Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).


⦁ Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 X. Závěrečná ustanovení

⦁ Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.


⦁ Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.


⦁ Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.


⦁ Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.


Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


⦁ Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.


Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


⦁ Přílohou obchodních podmínek je: podmínky ochrany osobních údajů, reklamační řád, vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy/výměnu zboží a vzorový formulář pro uplatnění práv z vadného plnění (vyřízení reklamace).

 

 Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem :  1.1.2022